Notis i tidningen Kalmar 15 maj 1889

Exporten av våra berg

Från Kessel & Röhls stenhuggeri i Warberg exporterades i torsdags med firmans ångare Frey till Tyskland ett större parti granit, bestående af ungefär 400 ft finhuggna stenar om ungefär 7 000 kilograms wigt och med wärde af 25 000 kr. Af dessa stenar hörde några till det stora Washington-monumentet. Beställning å postamentet till detta lemnades som bekant för 5 a 6 år sedan till denna firma, vilken derför skulle ha en ersättning af 4 millioner tyska mark. Denna stora beställning är nu i det närmaste färdig. Endast twå stenblock äro ännu under stenhuggningsarbete i Warberg. Stenarne till trapporna ha bearbetats i Lysekil af röd granit och de öfriga stenarne i Warberg af grön granit.

Hufwudsakliga delen af Freys last bestod af stenar till grafmonument.

  Tillbaka till föregående sida