Rundhällar 

Till startsidan

En rundhäll är en liten långsträckt bergkulle som slipats av inlandsisen i dess rörelseriktning. Den sida som varit vänd mot isrörelsen, stötsidan, är karaktäristiskt flackt rundslipad, medan sidan som varit vänd från rörelseriktningen, läsidan, är skrovlig och stupar brant. På läsidan (på bilden i den vänstra delen av rundhällen) har isen ’’plockat’’ med sig lossbrutna bergartsbitar. 

Rundhällar kan ses på åtskilliga platser i Stångehuvud-området, exempelvis sydost om fyrhuset.

Vissa rundhällar har också isräfflor på ytan. Dessa har uppkommit genom att stenar och grus "repat" berget i samband med inlandsisens rörelser.

Tillbaka

Rundhäll strax till vänster om fyrhuset.